Wymogi formalne umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką

Anonim
Wymogi formalne umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką ustawodawca zawarł w dwóch katalogach zamkniętych.  W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe omawiana umowa powinna zawierać powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności :
1) strony umowy;
2) kwotę i walutę kredytu;
3) cel, na który kredyt został udzielony;
4) zasady i termin spłaty kredytu;
4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
 
Ponad powyższe, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim umowa o kredyt zabezpieczony hipoteką powinna zawierać:
1) określenie opłat oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt oraz warunki ich zmian;
2) całkowity koszt kredytu określony w dniu zawarcia umowy;
3) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta określoną w dniu zawarcia umowy;
4) zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu;
5) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
6) termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli takie prawo konsumentowi przysługuje;
7) skutki niedotrzymania warunków umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
8) sposób i warunki ustalania stopy procentowej, na podstawie której obliczana jest wysokość rat kapitałowo-odsetkowych - w przypadku kredytów o zmiennej stopie oprocentowania.
 
Ustawodawca przy kompletowaniu warunków formalnych dla kredytu zabezpieczonego hipoteką odwołuje się do prawa bankowego, co jednoznacznie wskazuje, iż taki kredyt może być udzielony jedynie przez bank, a dla prawidłowej jego realizacji wymagane jest zachowanie powyższych danych. Zatem, pominięcie informacji w/w przy redagowaniu takiej umowy może pociągać za sobą sankcję kredytu darmowego.  Dotyczy to sytuacji, w której kredytodawca narusza zachowanie informacji wynikających z art. 35 omawianej ustawy, a po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia i w sposób ustalony w umowie.
 
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki powstaje obowiązek podatkowy, zatem w przypadku w przypadku umów o kredyt zabezpieczony hipoteką konsument jako strona jest obciążony przedmiotowym podatkiem. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytodawca obowiązany jest uwzględnić w całkowitym koszcie kredytu wszelkie koszty, a w tym należne podatki, które konsument w związku z umową o kredyt będzie zmuszony ponieść.