Spłata kredytu hipotecznego przed terminem według nowej ustawy

Anonim

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami podpisana w dniu 19 kwietnia 2017 roku wprowadza nowe zasady w zakresie spłaty kredytu przed terminem. Pozycja klienta w tym zakresie została znacznie wzmocniona.

Termin spłaty kredytu wybiera kredytobiorca, gdyż posiada prawo spłaty całości lub części kredytu hipotecznego w każdym czasie przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Jedyne co musi zrobić to złożyć wniosek o udzielenie informacji o kosztach dotyczących tej czynności. Od kredytodawcy konsument otrzyma wszelkie informacje w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Zgodnie z podpisaną ustawą, w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Istotnym zapisem jest instytucja rekompensaty dla banku, w sytuacji gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpi przed terminem określonym w tej umowie. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

Ustawodawca wskazuje, iż rekompensata nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny oprocentowany zmienną stopą procentową zgodnie z terminem wskazanym w tej umowie pozostało mniej niż rok, rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy o kredyt hipoteczny.

W przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresie. Rekompensata nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

Ponadto, podpisana ustawa  przewiduje także kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami, zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Wprowadzane rozwiązania mają być korzystne dla konsumentów, zapewniając im większą przejrzystość regulacji prawnych.