Regulamin korzystania z serwisu internetowego kredyt.pl

(dalej: Regulamin)
(aktualizacja 01.02.2015 r.)

Rozdział I.           Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kredyt.pl (dalej: „Serwis”) przez jego użytkowników (dalej: „Użytkownicy”).
2. Właścicielem Serwisu jest ROBERT DYNDA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: ROBERT DYNDA PARTNER FOR BUSINESS COMMUNICATION z siedzibą ul. Piastowska 46 lok. 46, 30-070 Kraków, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie, NIP: 7381815546, REGON: 356360406, adres e-mail: rd@pforbc.com, (dalej: „Usługodawca”).
3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Użytkownikom nieodpłatnie usługi, polegające na wykonywaniu czynności mających na celu przygotowanie do zawierania umów przez Użytkowników z bankami, instytucjami kredytowymi i instytucjami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.) (dalej: „Świadczeniodawcami”), w szczególności umów rachunku bankowego, lokaty, pożyczki, kredytu, leasingu (dalej: „Umów”), w szczególności czynności przekazywania Użytkownikom informacji handlowych Świadczeniodawców (dalej: „Usługi”).

 4. Treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności przekazywane informacje są jedynie informacjami handlowymi pochodzącymi od Świadczeniodawców.
5.  Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
6. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą w szczególności Umów. Wszelkie roszczenia z tytułu Umów Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy.
7. Usługodawca nie jest pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy, ani innym jego reprezentantem.
8. Usługodawca może udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania w nim przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które mogą lecz nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady uzyskiwania wpływów z tego tytułu ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
9. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu jako całości, jak i do jego elementów, w szczególności projektu, tytułów, spisów treści, haseł, opisów, komentarzy, zdjęć, rysunków, rycin, tabeli, schematów, materiałów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis obejmuje bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001., nr 128, poz. 1401z późn. zm.). Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu bądź jego elementów, określonych wyżej, jest zabronione. Ochrona praw autorskich do Serwisu, jego elementów, określonych wyżej, w szczególności baz danych odbywa się na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

Rozdział II.        Użytkownik

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Użytkownik powinien dostarczać Usługodawcy danych prawdziwych.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Serwisie (http://www.kredyt.pl/regulamin.html) w taki sposób, aby Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług mógł uzyskać dostęp do treści Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy. 

 

Rozdział III.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

Rozdział IV.          Kontakt Użytkownika z Usługodawcą

1. Kontakt z Użytkownika z Usługodawcą w ramach Serwisu odbywa się za pomocą:
a. formularza, znajdującego się pod adresem http://www.kredyt.pl/kontakt-1;
b. poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@kredyt.pl);
c. infolinii (pod numerem telefonu: 660 629 600);
2. Kontakt Użytkownika z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) – 17 (siedemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania Użytkownika na odpowiedź od Usługodawcy wynosi 48 (czterdzieści osiem) godzin jeżeli są to dni, o których mowa w zdaniu 1. Niezależnie od powyższego Usługodawca dokłada staranności, by udzielić odpowiedzi niezwłocznie.

 

Rozdział V.        Newsletter i Komunikaty

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy elektronicznego biuletynu ("Newsletter"), zawierającego dane, opinie, komentarze na temat usług finansowych, a także informacje handlowe Świadczeniodawców, wypełniając formularz „Newsletter - Zapisz się! jeśli chcesz otrzymać najnowsze informacje o promocjach w Bankach”, znajdujący się w Serwisie. Newsletter ten będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika.

2. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy wiadomości elektronicznej lub poprzez kliknięcie na odsyłacz (link), znajdujący się w treści wiadomości elektronicznej otrzymywanej z Serwisu.
3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niebędące treścią Newslettera, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, informacje o nowych funkcjach Serwisu bądź informacje mające na celu wyegzekwowanie od Użytkownika przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu -  na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub numer jego telefonu komórkowego („Komunikaty”).

 

Rozdział VI.        Realizacja Usług

1. Użytkownik, który jest zainteresowany świadczeniem na jego rzecz Usług przez Usługodawcę, składa "Zapytanie" za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.kredyt.pl.

2. Składając Zapytanie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Adres poczty elektronicznej;
d. Numer telefonu;
3. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celach określonych w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część i załącznik Regulaminu, w szczególności w celu ich przekazywania Świadczeniodawcy dla:

a. Celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
b. Podjęcia czynności przed zawarciem Umowy, w szczególności sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika, poprzez wystąpienie, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz wystąpienie bezpośrednio do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika.
c. Zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy, związanych z wykonywaniem czynności bankowych bądź finansowych;

Jednocześnie ze złożeniem Zapytania, Użytkownik wyraża zgodę na skontaktowanie się z nim przedstawiciela Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną lub telefon w celu realizacji Usług na zasadach określonych w tym rozdziale;
4. Zapytanie jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu, a następnie jest przekazywane do przedstawiciela Usługodawcy.

5. Złożenie Zapytania może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy z Użytkownikiem.
6. Celem kontaktu jest:
a.) Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
b.) Uzupełnienie Zapytania poprzez uzyskanie od Użytkownika dodatkowych danych osobowych, a to:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Numer telefonu;
d. E-mail - jeżeli nie zostały podane wcześniej;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Numer i seria dowodu osobistego ewentualnie paszportu;
h. Adres zamieszkania lub pobytu;
i. Wykształcenie
j. Źródło dochodu;
k. Dochód;
l. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK);
ł. W przypadku leasingu dodatkowo: dane dotyczące przedsiębiorcy: jego firma, numer NIP oraz okres prowadzonej działalności gospodarczej.

c) potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 3.
d) poinformowanie go, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o:
a. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych osobowych;
b. Celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych;
c. Prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania;
d. Dobrowolności albo obowiązku podania danych osobowych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
d) uzyskanie od niego zgody na kontaktowanie się z nim Świadczeniodawcy, w celach marketingowych bądź w celu złożenia mu oferty zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonu, według danych zawartych w Zapytaniu;

e) przekazanie mu odpowiadającej jego potrzebom informacji handlowej Świadczeniobiorcy;
7. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności Zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego do Świadczeniodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani skutki dalszego przetwarzania przekazanych w Zapytaniu danych osobowych.
 

Rozdział VII.        Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko jeżeli niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
2. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w Rozdziale V);
b. brak możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
c. działanie siły wyższej, działania wojenne, ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, ataki hakerskie, awarie, przyczyny leżące po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarie sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarie w serwerowni, przyczyny leżące po stronie innych osób trzecich (podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen internetowych i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
d. niedozwolone korzystanie z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwe lub naruszające prawo działanie lub zaniechanie użytkowników Internetu;
f. przyczyny leżące po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie Serwisu (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenie wysyłanych wiadomości elektronicznych przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. inne okoliczności określone w Regulaminie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego wiadomości elektronicznych  lub wiadomości elektronicznych Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej.
4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
5. Usługodawca ma prawo do czasowego bądź ilościowego ograniczenia funkcji Serwisu, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu.

6. Za skutki przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera bądź innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu komputerowego i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemu komputerowego Użytkownika.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne bądź nierzetelne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zapisane w formularzu Zapytania Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach WWW Świadczeniobiorców, za działania i zaniechania Świadczeniobiorców, w szczególności w zakresie oferowanych bądź świadczonych przez nich usług.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ani skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść i skutki skorzystania przez Użytkownika z informacji handlowej Świadczeniodawcy, jego oferty, zawarcia Umowy, wygaśnięcia jej, jak i za treść i skutki wszelkich stosunków faktycznych lub prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Świadczeniodawcą. Użytkownik ma pełną świadomość i w pełni akceptuje charakter Usługi, który wynika z pkt 3 Rozdziału I.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji handlowych Świadczeniodawców. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Świadczeniodawców i Usługodawca je weryfikuje oraz prezentuje Użytkownikom, lecz nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wskazanych informacji, które nastąpiły po stronie Świadczeniodawcy bez wiedzy Usługodawcy.
13. Usługodawca nie uczestniczy bądź pośredniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą po przekazaniu Zapytania Świadczeniodawcy.
14. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

a. sprzeczności treści zamieszczonych w Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy;
b. prawdziwości i rzetelności informacji bądź informacji handlowych podawanych przez Użytkowników lub Świadczeniodawców,
c. nawiązania kontaktu lub prowadzenia negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Świadczeniodawcą;
d. zawarcia bądź  nie zawarcia Umów przez Użytkowników ze Świadczeniodawcami;
e. niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Użytkowników lub Świadczeniodawców Umów, w szczególności zdolności Użytkowników i Świadczeniodawców do zawierania i realizowania Umów i wypłacalności Użytkowników i Świadczeniodawców.
15. Usługodawca nie bierze udziału w jakichkolwiek sporach powstałych między Użytkownikami a Świadczeniodawcami. Usługodawca nie uczestniczy również w jakiekolwiek czynnościach prawnych bądź procesowych związanych z powstawaniem bądź rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

Rozdział VIII.        Uprawnienia Usługodawcy związane z działalnością Serwisu

1. Usługodawca może w ramach swojego przedsiębiorstwa przenieść całość lub część praw i obowiązków przysługujących mu względem Serwisu na inny podmiot lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków innemu podmiotowi. O zamiarze wykonania powyższych czynności Usługodawca zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat.
2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

 

Rozdział IX.        Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.
2. Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma potrzeby i możliwości rejestracji i każdorazowo korzystając z Usług, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadamia Użytkowników o zmianie Regulaminu. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpi po złożeniu Zapytania i w trakcie wykonywania Usługi to Usługę wykonuje się stosownie do treści Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym przez Użytkownika jednocześnie ze złożeniem Zapytania.
3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.
4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z przepisami o ochronie konsumentów, to postanowienie to nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu postanowieniu przepisy o ochronie konsumentów.
5. Integralną częścią i załącznikiem do Regulaminu są: Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

 

Załącznik numer 1. Polityka prywatności serwisu internetowego Kredyt.pl (dalej: Serwisu)

 

Spis treści:

Rozdział I.      Dane  osobowe

Rozdział II.    Administrator Danych Osobowych

Rozdział III.   Cele przetwarzania Danych Osobowych

Rozdział IV.   Przekazywanie Danych Osobowych

Rozdział V.    Dostęp do Danych Osobowych, ich poprawianie i usuwanie

Rozdział VI.   Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

 

Rozdział I.           Dane Osobowe

Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych rozumie się przez to Dane Użytkownika, a to:

a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Numer telefonu;
d. E-mail;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Numer i seria dowodu osobistego ewentualnie paszportu;
h. Adres zamieszkania lub pobytu;
i. Wykształcenie
j. Źródło dochodu;
k. Dochód;
l. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK);
ł. W przypadku leasingu dodatkowo: dane dotyczące przedsiębiorcy: jego firma, numer NIP oraz okres prowadzonej działalności gospodarczej,

- pozyskane od niego przez Usługodawcę z następujących źródeł:
a. Zapytanie;
b. Rozmowa telefoniczna;
c. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (w szczególności poprzez e-mail) ("Dane Osobowe").

 

Rozdział II.           Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest ROBERT DYNDA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: PARTNER FOR BUSINESS COMMUNICATION z siedzibą ul. Piastowska 46 lok. 46, 30-070 Kraków, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie, NIP: 7381815546, REGON: 356360406, adres e-mail: rd@pforbc.com.

 

Rozdział III.           Cele przetwarzania Danych Osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu, w szczególności:
a. Obsługi Użytkownika;
b. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności:
ba. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, o których mowa w Regulaminie;
bb. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy w formule Newsletter, o której mowa w Regulaminie – o ile wyraził on na to zgodę;
c. Wyegzekwowania od Użytkownika przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
d. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;
e. W celach marketingowych, związanych z działalnością Usługodawcy, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę

f. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;
g. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

2. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może uzyskać od Świadczeniodawcy wiedzę w przedmiocie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Świadczeniodawcą i postanowień tej Umowy.

 

Rozdział IV.           Przekazywanie Danych Osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych Świadczeniodawcom – w celach, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 Regulaminu.

 

Rozdział V.           Dostęp do Danych Osobowych, ich poprawianie i usuwanie

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania.
2. W przypadku żądania przez Użytkownika poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca poprawi lub usunie Dane Osobowe, w takim zakresie, w jakim Dane te znajdują się w jego bazie danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie bądź odmowę poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych przez Świadczeniodawcę, któremu Dane te przekazał.

 

Rozdział VI.           Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

1. W celu poprawy funkcjonowania Serwisu oraz dla ułatwienia kontaktu Usługodawcy z Użytkownikami w Serwisie wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami (cookies) mają na celu badanie ruchu Użytkowników w Serwisie oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu Użytkowników w Serwisie, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Zewnętrzni dostawcy reklam mogą jednak korzystać również z własnych kodów mierzących.

2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam pod adresem strony internetowej https://www.google.com/settings/u/0/ads. Użytkownicy mogą w każdej chwili skorzystać również z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać pod adresem strony internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Załącznik numer 2. Polityka Cookies serwisu Kredyt.pl (dalej: Serwisu)

 

Spis treści:

 Rozdział I.

 Definicja Cookies

 Rozdział II.

 Status prawny Cookies

 Rozdział III. 

 Cechy Cookies

 Rozdział IV.

 Cele wykorzystywania Cookies

 Rozdział V. 

 Rodzaje plików Cookies

 Rozdział VI. 

 Prawo wykorzystywania Cookies przez reklamodawców

 Rozdział VII.

 Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

 

Rozdział I.           Definicja Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje w pamięci urządzenia końcowego (w szczególności komputera bądź urządzenia mobilnego) Użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z Serwisem za pomocą tego urządzenia końcowego.

 

Rozdział II.           Status prawny Cookies

Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Odbywa się to zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Rozdział III.          Cechy Cookies

Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Ciasteczka nie zawierają żadnych Danych Osobowych. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w urządzeniu końcowym Użytkownika jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Rozdział IV.          Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i wyświetlić odpowiednią stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych w Serwisie dla danego Użytkownika;
c. Tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej Usługodawcy i reklamodawców dla każdego Użytkownika Serwisu;

 

Rozdział V.          Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika i służą do obsługi Usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
b. Cookies „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji, a także interfesju Użytkownika;
c. Cookies „zewnętrzne” (tzw. third parties cookies), które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

 

Rozdział VI.          Prawo wykorzystywania Cookies przez reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

Rozdział VII.          Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują umieszczanie na urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniach końcowych w sposób opisany poniżej. Co do zasady, by wykonać sprzeciw należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), jak również na stronie internetowej http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że wyłączenie mechanizmu plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcji Serwisu.