Jak powinna być określona wysokość odsetek w naszej umowie kredytowej?

Anonim

Obowiązek zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu stanowi niezbędny element umowy kredytowej. Ustalenie wysokości odsetek kredytowych musi być w umowie określone w sposób jednoznaczny,  gdyż stanowi skonkretyzowanie jednego z głównych świadczeń kredytobiorcy z tytułu umowy kredytowej. Przez pojęcie jednoznaczności należy rozumieć brak wątpliwości co do znaczenia postanowień umowy, a stan taki jest osiągnięty, gdy interpretacja nie umożliwia nadaniu postanowieniu różnych znaczeń.

Podkreśla się istniejącą już praktykę, że zastrzeżenie w umowach kredytowych zmiennego oprocentowania kredytu nie stanowi niedozwolonej klauzuli wzorca umownego wedle przepisów obowiązującego prawa, niemniej sposób określenia przez bank warunków zmiany procentowej kredytu podlega ocenie z punktu widzenia konsumenta i w tym zakresie banki powinny zachować szczególną staranność w odniesieniu do precyzyjnego, jednoznacznego i zrozumiałego dla kontrahenta określenia tych warunków.

Wszystko to zaczyna się już od informowaniu klienta o kosztach kredytu w reklamie kredytu, gdyż kredytodawca musi podać wiele szczegółowych informacji dotyczących warunków, na jakich można taki kredyt otrzymać, gdy w reklamie zawarto dane dotyczące jego kosztów. Konsument powinien zatem zostać poinformowany o wysokości oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym jego koszcie, całkowitej kwocie kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Dane te powinny także być podane, gdy w reklamie wskazano przykładową wysokość rat lub poinformowano o możliwości obniżenia oprocentowania. Informacje te muszą być podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Niedopuszczalna jest reklama, w której konsument, by uzyskać ww. informacje musi podejmować z własnej inicjatywy kolejne czynności np. odnaleźć je na stronie internetowej kredytodawcy.

Warto pamiętać, iż umowa kredytu musi być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Przede wszystkim musimy zwracać uwagę by w naszej umowie kredytu znajdowała się informacja o:

-wysokości stopy oprocentowania kredytu oraz warunkach jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu;

-rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

-innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunkach na jakich koszty te mogą ulec zmianie.